PAKALPOJUMU CENAS*

*visām cenām papildus tiek piemērots PVN 21%

 

KONSULTĀCIJAS                                                                   

EUR 50,- / stundā

 

DAŽĀDI PAKALPOJUMI UN PRODUKTI*

*cenas ir atkarīgas no jurisdikcijas, valodas, saimnieciskās darbības specifikas, īpašām klienta vēlmēm. Norādītās cenas ir par pakalpojumiem latviešu valodā saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem. Cenas par citām valodām vai jurisdikcijām - pēc pieprasījuma.

Uzņēmuma darbības pamatprincipi un pamatprasības klientiem NILLTPFN jomā.

No EUR 200,-

Iekšējās kontroles sistēmas noteikumu izstrādāšana 5 darba dienu laikā.

Dokumenta saturs:

 • Identifikācijas un izpētes procedūra;
 • NILLTPF riska līmeņa noteikšanas metodika;
 • Anketas un citas veidlapas;
 • Sankciju kontrole;
 • Darījumu uzraudzība;
 • Ziņošana;
 • Pienākumu sadale un apmācības;
 • Informācijas uzglabāšanas pamatprincipi.

Papildus "Standarta" IKS noteikumiem "Premium" IKS izstrāde ietver sevī:

 • Jūsu izteiktās papildus vēlmes, komentārus un dotus norādījumus attiecībā uz izstrādājamo dokumentu, tā saturu un noformējumu;
 • dokumenta noformēšanu Jūsu korporatīvajā stilā (fonts, logo u.tt.);
 • komentārus un apmācību IKS prasību piemērošanai ikdienas procesos;
 • paziņojumus par IKS aktualizācijas nepieciešamību;
 • IKS izdruku un piegādi;
 • Lēmuma par IKS apstiprināšanu sagatavošanu.

No EUR 500,-

Metodika klientu NILLTPF riska līmeņa noteikšanai, no kura ir atkarīgi klienta izpētes biežums un apjoms.

Uz risku balstītās pieejas principa ievērošana, ņemot vērā iespējamību būt iesaistītam NILLTPF, ir obligāta, pieņemot lēmumu par darījumu attiecīgu uzsākšanu vai turpināšanu ar klientu.

No EUR 400,-

Noteikumu un prasību, kas ir saistīti ar NILLTPFN, iekļaušana līgumu un citu esošu dokumentu tekstos, t.sk.:

 • saņemšanai no klienta nepieciešamās informācijas un dokumentu saraksts;
 • atbildības par ar NILLTPFN saistīto prasību neizpildi nosacījumi;
 • citi nosacījumi atkarībā no dokumenta rakstura.

No EUR 100,- / 1 dokuments

Mūsu speciālistu vadītās apmācības NILLTPFN jautājumos Jūsu birojā.

 • Ilgums - 1,5 stunda
 • Saturs - NILLTPFN apmācību materiālu saturs* (*sīkāka informācija - pēc pieprasījuma), komentāri, piemēri un atbildes uz jautājumiem
 • Dokumenti - apmācību materiāli (1 eks.); pierakstu bloki (EUR 10,- /1 gab.), apmācību žurnāls, sertifikāti; 

EUR 300,- 

Papildus laiks - EUR 50,-/ 1 st.

Ja Jums jau ir izstrādāta iekšējās kontroles sistēma un ar NILLTPFN saistītie iekšējie normatīvie dokumenti, mēs piedāvājam veikt to revīziju, sniedzot komentārus par nepieciešamajām izmaiņām un papildinājumiem un par dokumentu aktualizēšanas nepieciešamību, kā arī veicot nebūtiskus labojumus bez papildus piemaksas.

No EUR 150,-

 • NILLTPFN politikas izstrādāšana;
 • IKS ("Premium") izstrādāšana;
 • Apmācības NILLTPFN jautājumos (+ apmācību materiāli);
 • 5 klientu izpēte un lietu kārtošana;
 • konsultācijas NILLTPFN jautājumos - 3 stundas.

EUR 1425,- 

SIA reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošana

Līdz EUR 200,-

AS reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošana

Līdz EUR 400,-

Izmaiņu reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošana

No EUR 100,-

Citu pakalpojumu cenas - pēc vienošanās.

Mūsu speciālistiem ir ilgu gadu darba pieredze bankās un mēs piedāvājam Jums šādus pakalpojumos:

 • konsultācijas un atbalsts anketu aizpildīšanā un dokumentu sagatavošanā iesniegšanai bankā;
 • bankas prasību izskaidrošana;
 • pārrunas un sarakste ar bankām;
 • līgumu nosacījumu saskaņošana.

Cenas tiek noteiktas pēc stundu likmes - EUR 50,- / stundā.

Tiek izstrādāta atbilstoši Jūsu uzņēmuma un saimnieciskās darbības specifikai.

Personāla pienākumu detalizēts apraksts, īstenojot ikdienas procesos Privātuma politikas pamatprincipus un VDAR prasības attiecībā uz personas datu apstrādi un aizsardību.

 

No EUR 500,-

Nekustamā īpašuma meklēšana notiek, pamatojoties uz Jūsu izvirzītajiem kritērijiem, ko Jūs noteicat, aizpildot mūsu Pieteikumu.

Meklēšanas procesa uzsākšanai Jums ir jāiemaksā garantijas depozīts EUR 100,- apmērā.

Ja piedāvātais nekustāmais īpašums tiek iegādāts - mēs atmaksājam Jums šo garantijas depozītu.

Ja Jūs atsakāties no visiem mūsu piedāvātajiem variantiem*, garantijas depozīta summa netiek atmaksāta un paliek kā atlīdzība par mūsu pakalpojumiem.

 

* pie nosacījuma, ka tika piedāvāti vismaz trīs Jūsu kritērijiem atbilstoši varianti.

UNIKĀLS UN IZDEVĪGS PIEDĀVĀJUMS: 

Iekšējās kontroles sistēmas noteikumu izstrādāšana tikai 2 darba dienu laikā!

Dokuments, kas ir izstrādāts tieši priekš Jums, pamatojoties uz informāciju, ko Jūs mums sniedzat, aizpildot Pieteikumu.

Pilnībā pielāgots Jūsu darbības specifikai un uzņēmuma struktūrai.

Atbilst NILLTPFN likuma prasībām un uzraudzības iestāžu rekomendācijām.

Dokumenta saturs:

 • Identifikācijas un izpētes procedūra;
 • NILLTPF riska līmeņa noteikšanas metodika;
 • Anketas un citas veidlapas;
 • Sankciju kontrole;
 • Darījumu uzraudzība;
 • Ziņošana;
 • Pienākumu sadale un apmācības;
 • Informācijas uzglabāšanas pamatprincipi.

EUR 349,-

Anketu fiziskajām un juridiskajām personām un paziņojumu par patieso labuma guvēju veidlapas Jūsu korporatīvajā stilā (fonts, logo) pēc pieprasījuma

No EUR 100, - / 1 dokuments

Ar NILLTPFN saistīto procesu realizēšanai nepieciešamo ikdienas dokumentu formu sagatavošana, t.sk.:

 • Lēmumi par dokumentu apstiprināšanu;
 • Slēdzieni par klientu izpētes rezultātiem;
 • Rīkojumi par atbildīgo personu iecelšanu;
 • Ziņojumi vadībai par NILLTPF riskiem un aizdomīgajiem darījumiem;
 • Rīkojumi par atturēšanos no darījumu veikšanas vai darījuma attiecību izbeigšanu;
 • citu dokumentu formas pēc pieprasījuma.

No EUR 50,- / 1 dokuments

 • Mūsu speciālistu izstrādātie apmācību materiāli* par NILLTPFN jautājumiem un sankciju režīma ievērošanu;
 • Apmācību žurnāli.

Materiāli tiek piegādāti izrdrukātā veidā. Materiāli ir paredzēti tikai pasūtītāja lietošanai sava personāla apmācībai. To kopēšana un izplatīšana trešajām personām ir aizliegta.

EUR 150,-

* apmācību materiālu saturu atsūtīsim pēc individuālā pieprasījuma.

Fiziskās personas standarta izpēte:

 • identifikācija;
 • dokumentu analīze;
 • datu iegūšana no publiskajiem reģistriem;
 • NILLTPF riska līmeņa noteikšana;
 • klienta lietas kārtošana

EUR 50,- / 1 persona / 1 izpēte + faktiskie izdevumi par datu bāžu izmantošanu

Juridiskās personas standarta izpēte:

 • identifikācija;
 • dokumentu analīze;
 • datu iegūšana no publiskajiem reģistriem;
 • NILLTPF riska līmeņa noteikšana;
 • klienta lietas kārtošana

No EUR 75,-* / 1 persona / 1 izpēte + faktiskie izdevumi par datu bāžu izmantošanu

*atkarībā no juridiskās personas struktūras sarežģītības (dalībnieku, pārstāvju, PLG skaits un rezidence)

 

Klienta padziļināta izpēte: 

No EUR 150,-* / 1 persona / 1 izpēte + faktiskie izdevumi par datu bāžu izmantošanu

*atkarībā no juridiskās personas struktūras sarežģītības (dalībnieku, pārstāvju, PLG skaits un rezidence)

Pasūtot uzreiz vairāku klientu izpēti un lietu kārtošanu vai piesakoties pakalpojumu abonēšanai - tiek piešķirtas atlaides.

NILLTPFN likums nosaka pienākumu likuma subjektiem veikt NILLTPF riska pašnovērtējumu, vadoties no savas saimnieciskās darbības specifikas, klientu loka, preču un pakalpojumu klāsta, darījumu noslēgšanas, norēķinu veikšanas ar saviem klientiem, kā arī citām sev raksturīgajām pazīmēm. Tas nozīmē, ka likuma subjektam ir jāizpēta sava saimnieciskā darbība un jānovērtē, cik liels ir risks, ka tas var tikt iestaistīts NILLTPF tās gaitā.

Pamatojoties uz riska izvērtējumu, likuma subjektam ir jāizstrādā sava Iekšējās kontroles sistēma, tajā nosakot atbilstošus risku mazinošos pasākumus.

Piedāvājam veikt Jūsu NILLTPF riska pašnovērtējumu, pamatojoties uz:

 • Jūs sniegto informāciju;
 • ziņām, kas ir iegūtas no publiskajiem avotiem;
 • normatīvo aktu prasībām;
 • uzraudzības iestāžu vadlīnijām;
 • nacionālajiem ziņojumiem par NILLTPF riskiem;
 • citu informāciju.

No EUR 200,-

Piedāvājam savus pakalpojumus uz pastāvīgās "abonēšanas" pamata:

 • izmaiņu NILLTPFN regulējumā monitorings;
 • Jūsu iekšējo normatīvo dokumentu aktualizēšana atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos;
 • Klientu izpēte un lietu kārtošana par izdevigām cenām (maksa par šo pakalpojumu tiek aprēķināta ikmēnesi papildus pie abonēšanas maksas saskaņā ar paveikto darbu apjomu).

Jāmaksā par gadu - EUR 1800,- 

Klientu izpētes cenas, abonējot NILLTPFN pakalpojumus: 

EUR 20,- / 1 fiz.persona / 1 izpēte;

EUR 40,- / 1 jur.persona / 1 izpēte.

Padziļināta izpēte - EUR 75,- / 1 persona / 1 izpēte.

Cenas ir atkarīgas no situācijas un tiek saskaņotas individuāli.

Jūsu uzņēmuma personas datu apstrādes un aizsardzības pamatprincipu apraksts saskaņā ar VDAR prasībām.

Dokumenta saturs:

 • personas datu veidi;
 • personas datu iegūšanas avoti;
 • personas datu apstrādes mērķi;
 • datu uzglabāšana un nodošana trešajām personām;
 • datu subjekta tiesības;
 • citi jautājumi saskaņā ar VDAR prasībām.

No EUR 150,-

Personas datu reģistra izstrādāšana atbilstoši Jūsu saimnieciskās darbības specifikai un VDAR prasībām.

EUR 100,-

 

Sludinājuma par Jūsu nekustamo īpašumu izvietošana mūsu tīmekļa vietnē:

EUR 10,-

Komisijas atlīdzība par Jūsu nekustamā īpašuma pārdošanu mūsu piesaistītajam pircējam: 

3% no nekustamā īpašuma faktiskās pirkuma summas.

Komisija atlīdzība par Jūsu nekustamā īpašuma izīrēšanu / iznomāšanu mūsu piesaistītajam īrniekam / nomniekam:

viena mēneša īres / nomas maksa (ja īres / nomas līgums tiek noslēgts uz 1 gadu un ilgāk);

30% no viena mēneša īres / nomas maksas (ja īres / nomas līgums tiek noslēgts uz mazāk, nekā 1 gadu)