PAKALPOJUMU CENAS*

*visām cenām papildus tiek piemērots PVN 21%

 

KONSULTĀCIJAS                                                                   

EUR 100,- / stundā

 

DAŽĀDI PAKALPOJUMI UN PRODUKTI*

*cenas ir atkarīgas no jurisdikcijas, valodas, saimnieciskās darbības specifikas, īpašām klienta vēlmēm. Norādītās cenas ir par pakalpojumiem latviešu valodā saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem. Cenas par citām valodām vai jurisdikcijām - pēc pieprasījuma.

Iekšējās kontroles sistēmas noteikumu izstrādāšana 10 darba dienu laikā.

Dokumenta saturs:

 • Identifikācijas un izpētes procedūra;
 • NILLTPF riska un sankciju riska līmeņu noteikšanas metodika;
 • Anketas un citas veidlapas;
 • Sankciju kontrole;
 • Darījumu uzraudzība;
 • Ziņošana;
 • Pienākumu sadale un apmācības;
 • Informācijas uzglabāšanas pamatprincipi.
 • Jūsu izteiktās papildus vēlmes, komentārus un dotus norādījumus attiecībā uz izstrādājamo dokumentu, tā saturu un noformējumu;
 • dokumenta noformēšanu Jūsu korporatīvajā stilā (fonts, logo u.tt.);
 • komentārus un apmācību IKS prasību piemērošanai ikdienas procesos;
 • paziņojumus par IKS aktualizācijas nepieciešamību;
 • IKS izdruku un piegādi;
 • Lēmuma par IKS apstiprināšanu sagatavošanu.

No EUR 950,-

Anketu fiziskajām un juridiskajām personām un paziņojumu par patieso labuma guvēju veidlapas Jūsu korporatīvajā stilā (fonts, logo) pēc pieprasījuma

No EUR 100, - / 1 dokuments

Metodika klientu NILLTPF riska un sankciju riska līmeņu noteikšanai, no kura ir atkarīgi klienta izpētes biežums un apjoms.

Uz risku balstītās pieejas principa ievērošana, ņemot vērā iespējamību būt iesaistītam NILLTPF vai sankciju apiešanā vai pārkāpšanā, ir obligāta, pieņemot lēmumu par darījumu attiecīgu uzsākšanu vai turpināšanu ar klientu.

No EUR 700,-

 • Mūsu speciālistu izstrādātie apmācību materiāli* par NILLTPFN jautājumiem un sankciju režīma ievērošanu;
 • Apmācību žurnāli.

Materiāli ir paredzēti tikai pasūtītāja lietošanai sava personāla apmācībai. To kopēšana un izplatīšana trešajām personām ir aizliegta.

EUR 300,- 

* apmācību materiālu saturu atsūtīsim pēc individuālā pieprasījuma.

Fiziskās personas standarta izpēte:

 • identifikācija;
 • dokumentu analīze;
 • datu iegūšana no publiskajiem reģistriem;
 • NILLTPF riska un sankciju riska līmeņa noteikšana;
 • klienta lietas kārtošana

EUR 50,- / 1 persona / 1 izpēte + faktiskie izdevumi par datu bāžu izmantošanu

Juridiskās personas standarta izpēte:

 • identifikācija;
 • dokumentu analīze;
 • datu iegūšana no publiskajiem reģistriem;
 • NILLTPF riska līmeņa noteikšana;
 • klienta lietas kārtošana

No EUR 75,-* / 1 persona / 1 izpēte + faktiskie izdevumi par datu bāžu izmantošanu

*atkarībā no juridiskās personas struktūras sarežģītības (dalībnieku, pārstāvju, PLG skaits un rezidence)

 

Klienta padziļināta izpēte: 

No EUR 150,-* / 1 persona / 1 izpēte + faktiskie izdevumi par datu bāžu izmantošanu

*atkarībā no juridiskās personas struktūras sarežģītības (dalībnieku, pārstāvju, PLG skaits un rezidence)

Pasūtot uzreiz vairāku klientu izpēti un lietu kārtošanu vai piesakoties pakalpojumu abonēšanai - tiek piešķirtas atlaides.

Likumi uzliek pienākumu likuma subjektiem veikt tiem piemītošo NILLTPF riska un sankciju riska pašnovērtējumu, vadoties no savas saimnieciskās darbības specifikas, klientu loka, preču un pakalpojumu klāsta, darījumu noslēgšanas, norēķinu veikšanas ar saviem klientiem, kā arī citām sev raksturīgajām pazīmēm. Tas nozīmē, ka likuma subjektam ir jāizpēta sava saimnieciskā darbība un jānovērtē, cik liels ir risks, ka tas var tikt iestaistīts NILLTPF vai sankciju pārkāpšanā vai apiešanā tās gaitā.

Pamatojoties uz riska izvērtējumu, likuma subjektam ir jāizstrādā sava Iekšējās kontroles sistēma, tajā nosakot atbilstošus risku mazinošos pasākumus.

Piedāvājam veikt Jūsu NILLTPF un sankciju riska pašnovērtējumu, pamatojoties uz:

 • Jūs sniegto informāciju;
 • ziņām, kas ir iegūtas no publiskajiem avotiem;
 • normatīvo aktu prasībām;
 • uzraudzības iestāžu vadlīnijām;
 • nacionālajiem ziņojumiem par NILLTPF un sankciju riskiem;
 • citu informāciju.

No EUR 400,-

Piedāvājam savus pakalpojumus uz pastāvīgās "abonēšanas" pamata:

 • izmaiņu NILLTPFN un sankciju regulējumā monitorings;
 • Jūsu iekšējo normatīvo dokumentu aktualizēšana atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos (pie nosacíjuma, ka tie ir mūsu biroja iepriekš sagatavotie dokumenti);
 • Klientu izpēte un lietu kārtošana par izdevigām cenām (maksa par šo pakalpojumu tiek aprēķināta ikmēnesi papildus pie abonēšanas maksas saskaņā ar paveikto darbu apjomu).

Jāmaksā par gadu - EUR 1500,- 

Klientu izpētes cenas, abonējot NILLTPFN pakalpojumus: 

EUR 20,- / 1 fiz.persona / 1 izpēte;

EUR 40,- / 1 jur.persona / 1 izpēte.

Padziļināta izpēte - EUR 75,- / 1 persona / 1 izpēte.

Cenas ir atkarīgas no situācijas un tiek saskaņotas individuāli.

Jūsu uzņēmuma personas datu apstrādes un aizsardzības pamatprincipu apraksts saskaņā ar VDAR prasībām.

Dokumenta saturs:

 • personas datu veidi;
 • personas datu iegūšanas avoti;
 • personas datu apstrādes mērķi;
 • datu uzglabāšana un nodošana trešajām personām;
 • datu subjekta tiesības;
 • citi jautājumi saskaņā ar VDAR prasībām.

No EUR 400,-

Personas datu reģistra izstrādāšana atbilstoši Jūsu saimnieciskās darbības specifikai un VDAR prasībām.

EUR 100,-

 

Uzņēmuma darbības pamatprincipi un pamatprasības klientiem NILLTPFN jomā.

No EUR 350,-

Ar NILLTPFN saistīto procesu realizēšanai nepieciešamo ikdienas dokumentu formu sagatavošana, t.sk.:

 • Lēmumi par dokumentu apstiprināšanu;
 • Slēdzieni par klientu izpētes rezultātiem;
 • Rīkojumi par atbildīgo personu iecelšanu;
 • Ziņojumi vadībai par NILLTPF riskiem un aizdomīgajiem darījumiem;
 • Rīkojumi par atturēšanos no darījumu veikšanas vai darījuma attiecību izbeigšanu;
 • citu dokumentu formas pēc pieprasījuma.

No EUR 75,- / 1 dokuments

Noteikumu un prasību, kas ir saistīti ar NILLTPFN un sankciju režīma kontroli, iekļaušana līgumu un citu esošu dokumentu tekstos, t.sk.:

 • saņemšanai no klienta nepieciešamās informācijas un dokumentu saraksts;
 • nosacījumi par atbildību par prasību neizpildi, kas attiecas uz NILLTPFN un sankciju novēršanas un apiešanas kontroli;
 • citi nosacījumi atkarībā no dokumenta rakstura.

No EUR 150,- / 1 dokuments

Mūsu speciālistu vadītās apmācības NILLTPFN jautājumos Jūsu birojā.

 • Ilgums - līdz 2 stundām
 • Saturs - NILLTPFN apmācību materiālu saturs* (*sīkāka informācija - pēc pieprasījuma), komentāri, piemēri un atbildes uz jautājumiem
 • Dokumenti - apmācību materiāli elektroniskajā formā; pierakstu bloki (EUR 10,- /1 gab.), apmācību žurnāls, sertifikāti; 

EUR 500,- 

Papildus laiks - EUR 75,-/ 1 st.

Ja Jums jau ir izstrādāta iekšējās kontroles sistēma un ar NILLTPFN saistītie iekšējie normatīvie dokumenti, mēs piedāvājam veikt to revīziju, sagatavojot slēdzienu par nepieciešamajām izmaiņām un papildinājumiem un par dokumentu aktualizēšanas nepieciešamību, kā arī par šādu uzlabojumu veikšanas cenu.

No EUR 300,-

 • NILLTPF un sankciju riska pašnovērtējuma sagatavošana;
 • IKS izstrādāšana;
 • Apmācības NILLTPFN un sankciju jautājumos (+ apmācību materiāli);
 • 5 klientu izpēte un lietu kārtošana;
 • konsultācijas NILLTPFN un sankciju jautājumos - 2 stundas.

EUR 1950,- 

SIA reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošana

Līdz EUR 200,-

AS reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošana

Līdz EUR 400,-

Izmaiņu reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošana

No EUR 100,-

Citu pakalpojumu cenas - pēc vienošanās.

Mūsu speciālistiem ir ilgu gadu darba pieredze bankās un mēs piedāvājam Jums šādus pakalpojumos:

 • konsultācijas un atbalsts anketu aizpildīšanā un dokumentu sagatavošanā iesniegšanai bankā;
 • bankas prasību izskaidrošana;
 • pārrunas un sarakste ar bankām;
 • līgumu nosacījumu saskaņošana.

Cenas tiek noteiktas pēc stundu likmes - EUR 75,- / stundā.

Tiek izstrādāta atbilstoši Jūsu uzņēmuma un saimnieciskās darbības specifikai.

Personāla pienākumu detalizēts apraksts, īstenojot ikdienas procesos Privātuma politikas pamatprincipus un VDAR prasības attiecībā uz personas datu apstrādi un aizsardību.

 

No EUR 750,-