BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

BONAMEUS ir divu latīņu vārdu “bona” un “meus” savienojums, kas, attiecīgi, nozīmē “īpašums” un “mans”. Šis nosaukums atspoguļo mūsu darbības mērķi – palīdzēt mūsu klientiem iegūt, saglabāt un attīstīt savu īpašumu, savu biznesu, savu dzīves darbu.

Cita vārda “bona” nozīme ir “labs”, kas runa pati par sevi. Mans labais, mans īpašums.

Mūsu vēlme ir augt pašiem, palīdzot augt citiem. Mēs strādājam priekš klienta kā priekš sevis un  gribam būt lepni par padarīto un priecāties kopā ar mūsu klientiem par viņu panākumiem un uzvarām.

Katrs veic savu darbu, dara to, ko prot vislabāk, – un kopā mums sanāk daudz laba un sava!

Jūs varat pieteikties mūsu pakalpojumiem, aizpildot attiecīgu pieteikuma formu mūsu tīmekļa vietnē vai uzrakstot mums uz e-pastu: info@bonameus.com

Mūsu mājas lapā ir pieejamas vairākas pieteikuma formas, atkarībā no nepieciešama pakalpojuma:

 • Pieteikums nekustamā īpašuma meklēšanai;
 • Pieteikums iekšējās kontroles sistēmas izstrādei;
 • Kopējā kontaktforma citiem pakalpojumiem vai jautājumiem.

 

Mēs parasti rosinām klientus pieteikties rakstiski, jo mums ir svarīgi iegūt detalizētu informāciju par klientu un tā jautājumu vai vēlmi, kā arī iepazīstināt to ar mūsu Privātuma politiku.

 

Mēs noteikti atbildēsim uz visiem pieprasījumiem un nevienu pieteikumu vai jautājumu neatstāsim bez ievērības!

Parasti, pieprasīto pakalpojumu sniegšanai, mums ir nepieciešama informācija par klientu un tā veicamo darbību.

Daļa no ziņām ir vajadzīga tieši pasūtīto pakalpojumu sniegšanai, daļa – ir pamatota ar normatīvo aktu prasībām.

Piemēram, ja klients piesakās nekustamā īpašuma meklēšanai, no tā tiks pieprasīta informācija saskaņā ar LR NILLTPFN likumu.

Ja klients pasuta iekšējās kontroles sistēmas izstrādāšanu, mums būs nepieciešama informācija par tā pārvaldes institūcijām, darbiniekiem, klientiem, sniedzamajiem pakalpojumiem un to sniegšanas kārtību, kā arī citi dati, kas ir nepieciešami pareizo procesu ieviešanai klienta darbībā.

Ja klientam ir nepieciešami juridiskie pakalpojumi – nepieciešamo datu veids un apjoms ir atkarīgs no konkrētā jautājuma.

Pie katra pasūtījuma izpildes mums ir ļoti svarīga klienta piedalīšanās un sadarbošanās, lai izveidotu tam visatbilstošāko produktu un panāktu visaugstāko rezultātu.

Mēs piedāvājam saviem klientiem arī mūsu pakalpojumu abonēšanu. Klients var izvēlēties gan pilno mūsu pakalpojumu klāstu, gan atsevišķus pakalpojumus.

Pakalpojumi var tikt sniegti gan pēc nepieciešamības, gan regulāri, gan pastāvīgi.

Par abonētajiem pakalpojumiem var būt, piemēram:

 • iekšējo normatīvo dokumentu (procedūru, politiku, instrukciju u.c.) izstrādāšana un aktualizēšana saskaņā ar izmaiņām normatīvajos aktos;
 • klienta klientu izpētes pakalpojumi saskaņā ar NILLTPFN likuma prasībām;
 • klienta konsultēšana juridiskajos jautājumos pēc nepieciešamības;
 • ar klienta veicamo saimniecisko darbību saistīto līgumu analīze un izstrādāšana, to nosacījumu apspriede un saskaņošana ar klienta partneru juristiem;
 • atbalsts klienta saziņā ar valsts iestādēm, atbilžu sagatavošana vai ieteikumu sniegšana;
 • visu augstāk minēto pakalpojumu kopums vai citi pakalpojumi.

Cena par abonētajiem pakalpojumiem un abonēto darba stundu skaits tiek noteikts, vienojoties ar klientu.

Pakalpojumu abonēšana ir noderīga klientiem, kuriem nav nepieciešamības vai resursu juristu un darbības atbilstības speciālistu pieņemšanai štatā, bet regulāri ir jāveic noteiktais darbu apjoms šajās jomās.

Par noteikto abonentmaksu Jūs saņemsiet vairāku vērtīgu speciālistu pakalpojumus un daudzpusīgas zināšanās kopā un jutīsieties droši un pasargāti no sarežģījumiem, ko var radīt regulārās izmaiņas normatīvo aktu prasībās.  

Mēs akceptējam tikai bezskaidrus norēķinus, izmantojot Eiropas Savienības kredītiestāžu vai maksājumu iestāžu pakalpojumus.

BONAMEUS konta dati:

IBAN: LV73HABA0551045190615 

Banka: AS "Swedbank"

SWIFT: HABA LV 22

Norēķini skaidrā naudā netiek veikti.

Klients apmaksa pakalpojumus, pamatojoties uz mūsu rēķiniem.

Pakalpojuma cenai tiek pievienots PVN 21% apmērā, jo BONAMEUS ir PVN maksātājs.

Apmaksai jābūt veiktai euro un mūsu rēķinā norādīto kontu rēķinā noteiktajā termiņā.

Maksājumā mērķī jānorāda attiecīgā rēķina datums un numurs.

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un finansēšanas un proliferācijas risks nozīmē, cik liela ir iespēja tikt iesaistītam noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijā un finansēšanas un proliferācijā.

Uzsākot darījumu attiecības, kā arī sniedzot pakalpojumus saviem klientiem, ir nepieciešamas izvērtēt, cik augsts ir klienta NILLTPF risks, jeb iespēja, ka tas varētu būt iesaistīts NILLTPF, iesaistot tajā arī pašu Likuma subjektu – pakalpojumu sniedzēju.

NILLTPF risku veido klientam piemītošo NILLTPFN likumā un saistītajos normatīvajos aktos (FKTK noteikumi, VID vadlīnijas, u.c.) atrunāto NILLTPF risku paaugstinošo un pazeminošo faktoru kopums.

NILLTPF riska skaitliska novērtējuma sistēma, jeb scoring, apkopo visus konstatētos klientam piemītošus NILLTPF riskus, kā arī tos paaugstinošus vai pazeminošus faktorus, nosakot klientam un tā izmantotajiem pakalpojumiem piemītošo kopējo NILLTPF riska līmeni.

NILLTPF riska līmenis var būt zems, standarta, augsts, augsts politiski nozīmīgas personas risks vai augsta riska trešās valsts risks. Atsevišķi var izdalīt arī nepieņemamu risku. No klientam noteiktā un piešķirtā riska līmeņa ir atkarīgs, vai darījumu attiecības ar klientu vispār var tikt nodibinātas un pakalpojumi var tikt sniegti. No NILLTPF riska līmeņa ir atkarīgs arī  NILLTPFN pasākumu kopums, kas ir jāpiemēro konkrētam klientam, lai konstatētu un novērstu tā nelikumīgas darbības noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijā un terorisma un proliferācijas finansēšanā.

 

NILLTPFN IKS un NILLTPFN politikas izstrādes termiņi ir atkarīgas no vairākiem faktoriem: Jūsu uzņēmuma darbības specifikas, klientu loka, darbinieku skaita, esošiem resursiem, t.sk. arī IT-tehnoloģiju jomā.

Jebkurā gadījumā, mēs sazināsimies ar Jums divu darba dienu laikā pēc Jūsu pieteikuma saņemšanas, ka arī izvērtēsim IKS un NILLTPFN politikas izstrādes steidzamību, lai Jūs varētu būt droši par laikā padarīto darbu.

Dažādu IKS un politiku variantu izstrādāšanas termiņi atšķiras, bet darbi tiek izpildīti ātri - sākot no 5 darba dienām.

Cenas par iekšējās kontroles sistēmas izstrādi un citiem ar NILLTPFN saistītiem pakalpojumiem ir norādītas Cenu lapā mūsu tīmekļa vietnē.

Pasūtīt IKS izstrādāšanu 5 darba dienu laikā

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums (Sankciju likums) uzliek pienākumu visām fiziskām un juridiskām personām ievērot un izpildīt Latvijā spēkā esošo Sankciju režīmu.

Sankciju likums savu subjektu lokā atsevišķu izdala, tā saucamās “uzraudzībā esošās personas”, kas ir NILLTPFN likuma subjekti. Prasības attiecībā uz tām ir stingrākas, jo uzliek par pienākumu izveidot Iekšējo Sankciju Kontroles Sistēmu (ISKS).

ISKS, līdzīgi NILLTFN IKS, ievieš darbības procesos  pasākumus, kuras ir vērstas uz Sankciju likuma prasību ievērošanu, lai nepieļautu iespējamo Sankciju režīma pārkāpumu, laikā konstatējot tā mēģinājumu.

Par Sankciju likuma tiesību normu pārkāpumu , atkarība no tā nopietnības, uzraudzībā esošajām personām var būt piemērotas dažāda veida sankcijas: pienākuma veikt vai atturēties no darbības uzlikšana, brīdinājuma izteikšana, naudas soda uzlikšana apjomā līdz 1 000 000 euro , kā arī darbības apturēšana, licences vai ieraksta reģistra anulēšana.

2018.gadā spēkā stājas Eiropas Parlamenta un Padomes regula par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti  - Vispārīgā datu aizsardzības regula, jeb VDAR. Tiesisko regulējumu personu datu apstrādei nosaka arī Latvijas Republikas Fizisko personu datu apstrādes likums.

VDAR regulē un nosaka galvenos personas datu aizsardzības principus, kuri ir jāievēro datu pārzinim un apstrādātajam, veicot datu apstrādi. Taču, ja kāds personiskos nolūkos iegūst un izmanto personas datus, un tas nav saistīts ar profesionālu vai komerciālu darbību, tas ir atbrīvots no pienākuma ievērot VDAR prasības.

Privātuma politikas un personas datu apstrādi regulējošo procedūru izstrādei no Jums būs nepieciešams saņemt  informāciju par Jūsu veicamās darbības specifiku: darbības nozari, klientu loku, darbībai nepieciešamiem personas datiem un nolūkiem, kādiem tie tiek vākti, tās iegūšanas, glabāšanas un izmantošanas veidiem, darba resursiem, personām, kurām personas dati tiek nodoti, utt.

Mēs sazināsimies ar Jums  divu darba dienu laikā pēc Jūsu pieteikuma saņemšanas. Izstrādes termiņš tiks saskaņots ar Jums individuāli, ņemot vērā Privātuma politikas un personas datu apstrādi regulējošo procedūru izstrādes steidzamību.

Cenas par Privātuma politikas un personas datu apstrādi regulējošo procedūru ir norādītas Cenu lapā.

Privātuma politikas un personas datu apstrādi regulējošo procedūru izstrādei no Jums būs nepieciešams saņemt  informāciju par Jūsu veicamās darbības specifiku: darbības nozari, klientu loku, darbībai nepieciešamiem personas datiem un nolūkiem, kādiem tie tiek vākti, tās iegūšanas, glabāšanas un izmantošanas veidiem, darba resursiem, personām, kurām personas dati tiek nodoti, utt.

Mēs sazināsimies ar Jums  divu darba dienu laikā pēc Jūsu pieteikuma saņemšanas. Izstrādes termiņš tiks saskaņots ar Jums individuāli, ņemot vērā Privātuma politikas un personas datu apstrādi regulējošo procedūru izstrādes steidzamību.

Cenas par Privātuma politikas un personas datu apstrādi regulējošo procedūru ir norādītas Cenu lapā.

BONAMEUS aktīvi sadarbojas ar kompānijām, kuru pakalpojumi var vērtīgi papildināt BONAMEUS sniedzamo pakalpojumu klāstu un palīdzēt nodrošināt klientiem izsmeļošu un profesionālo servisu.

Uz šo brīdi par BONAMEUS stabiliem un uzticamiem partneriem ir kļuvuši SIA “AMLIT” un SIA “FinConsulting”, kā arī Spāņu un Latvijas mākleri un nekustamā īpašuma projektu attīstītāji.

Līdz ar to, klients, griežoties pie BONAMEUS, var saņemt gandrīz visus nepieciešamos pakalpojumus savam biznesam: no biznesa plāna sagatavošanas, tirgus un konkurentu izpētes un juridisko slēdzienu sniegšanas par normatīvo aktu prasībām – līdz pat juridiska, metodoloģiska un finanšu atbalsta saņemšanai savai ikdienas darbībai un nekustamā īpašuma piemeklēšanai un pavadīšanai darījuma laikā.

Mēs esam pārliecināti mūsu partneru sniegto pakalpojumu kvalitātē, kas ir galvenais kritērijs mūsu sadarbībai.

Mēs esam priecīgi, kad klienti ir apmierināti ar mūsu pakalpojumiem un iesaka tos arī citiem. Lai izrādītu mūsu pateicību klientiem par to rekomendācijām griezties pie mums, mēs piedāvājam atlaidi 10% apmērā nākamajam pasūtītājam pakalpojumam.

Mēs piedāvājam dokumentu sagatavošanu četrās valodās:

 • latviešu,
 • krievu,
 • angļu,
 • spāņu.

Līdz ar to, sniedzam pakalpojumus licenču un atļauju saņemšanā tajās valstīs, kur oficiālo dokumentu izstrādāšanai lieto šīs valodās.

Attiecībā uz finanšu pakalpojumu sniegšanas licencēšanu  vai saistībā ar NILLTPFN jautājumiem, mēs sniedzam pakalpojumus Eiropas Savienībā.

BONAMEUS pakalpojumi ir ļoti individuāli un atkarīgi no konkrēta klienta vajadzībām.

Tie ir sadalīti trīs virzienos – darbības atbilstības nodrošināšana, juridiskie pakalpojumi un nekustamā īpašuma meklēšana un iegāde – bet var tikt apvienoti un papildināti viens ar otro, ja tas ir nepieciešams klienta mērķa sasniegšanai.

Mēs cenšamies atrisināt gan klienta pamatproblēmu, ar ko tas pie mums ir griezies, gan arī sekot līdzi blakusjautājumiem, kuriem arī nepieciešami risinājumi un iesaistīšanos no mūsu puses.

Nekustamā īpašuma meklēšanas pakalpojumi, piemēram, var tikt papildināti  ar juridiskajām konsultācijām, dokumentu sagatavošanu un analīzi. Savukārt procedūru un citu iekšējo dokumentu izstrādāšana - ar apmācību materiāliem saistībā ar to  prasību izpildi.

Mūsu sniegto pakalpojumu forma var būt dažāda: konsultācijas, dokumentu sagatavošana, izstrādāto procesu ieviešana klienta ikdienas darbā, apmācot personālu mutiski vai ar pašu izstrādātajām rakstiskajām instrukcijām, piedalīšanās darījumos un pārrunās ar trešajām personām

Mēs sniedzam kā vienreizējos pakalpojumus, tā arī slēdzam līgumus pastāvīgai vai regulārai apkalpošanai.

Mēs uztveram klientu biznesu kā savu, ja iesaistāmies tā problēmjautājumu risināšanā. Tāpēc mūsu darbība ir vienmēr vērsta uz rezultātu un tās princips ir “darām kā priekš sevis”. Mēs nekad nepametam savus klientus, un daudzi no tiem paliek ar mums uz ilgiem laikiem

Mēs sazināsimies ar Jums 2 darba dienu laikā, ja cits termiņš nav Jums atsevišķi paziņots.

Pakalpojuma sniegšana tiks uzsākta tiklīdz ir noslēgts pakalpojumu līgums, no klienta ir saņemta visa pakalpojuma sniegšanai nepieciešamā informācija un priekšapmaksa, ja tāda ir paredzēta.

Ja pakalpojuma sniegšanas nosacījumi vai termiņi atšķiras no augstāk minētajiem, klients par tiem tiek brīdināts atsevišķi.

Ja mēs ar klientu nevienojamies par citu kārtību, parasti pakalpojumu sniegšanas process ir sekojošs:

 • klients piesakās izvēlētajam pakalpojumam, aizpildot pieteikumu mūsu mājaslapā vai sazinoties ar mums pa e-pastu;
 • 2 darba dienu laikā mūsu speciālisti sazinās ar klientu un apspriež pasūtījuma detaļas;
 • pēc vienošanās par pasūtamo pakalpojumu raksturu un apjomu panākšanas, tiek sagatavots Pakalpojumu līguma projekts, kas tiek nosūtīts saskaņošanai klientam;
 • atsevišķos gadījumos no klienta var tikt pieprasīta papildus informācija un / vai dokumenti pirms Pakalpojumu līguma noslēgšanas;
 • Pakalpojumu līgums tiek noslēgts klātienē, pārbaudot klienta vai tā pārstāvja identitāti pēc personu apliecinošā dokumenta, vai tiek parakstīts ar drošiem elektroniskajiem parakstiem;
 • pēc Pakalpojumu līguma noslēgšanas klients saņem apmaksai priekšapmaksas rēķinu, ja tā ir paredzēta līgumā;
 • pēc Pakalpojumu līgumā noteikto pienākumu izpildes no klienta puses tiek uzsākta pakalpojumu sniegšana;
 • pakalpojumu saņemšana tiek fiksēta darbu pieņemšanas-nodošanas aktā, uz kā pamata tiek veikti norēķini.

Atsevišķos gadījumos pakalpojumu sniegšana var tikt veikta bez Pakalpojumu līguma noslēgšanas, norādot sniegtos pakalpojumus tikai piestādītajā rēķinā.

Atkarībā no izvēlētā pakalpojuma tā sniegšanas process var būtiski atšķirties.

Mūsu pakalpojumu cena ir atkarīga no pasūtīto darbu apjoma, to izpildes steidzamības, kā arī citiem faktoriem.

Konsultāciju cena ir EUR 75 stundā.

Šī likme tiek piemērota arī atlīdzības aprēķināšanai par citiem mūsu pakalpojumiem.

Visām mūsu cenām papildus tiek piemērots PVN.

Ja klients pasuta liela apjoma pakalpojumus, stundas likmei var tik piemērota atlaide.

Cenas par konkrētiem pakalpojumiem ir atrodamas Cenu lapā mūsu tīmekļa vietnē.

Ja tīmekļa vietnē nav atrodama cena kādam no Jūs interesējošiem pakalpojumiem, lūdzam sazināties ar mums un mēs atsūtīsim Jums savu cenrādi.

Abonentmaksa tiek noteikta individuāli katram klientam, atkarībā no tā pieprasītajiem pakalpojumiem un to apjoma mēnesī.

 

 

 

 

 

NILLTPFN – ir noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas abreviatūra.

Latvijas Republikā šo procesu regulē NILLTPFN likums, kas prasa tā subjektiem piedalīties valsts cīņā ar noziedzību finanšu sektorā, novēršot arī terorisma draudus. NILLTPFN likums paliek arvien stingrāks, vairāk un vairāk paplašinot subjektu loku. Kopš 2020.gada NILLTPFN likuma prasību izpildes pienākums ir attiecināms uz šādiem subjektiem:

 • finanšu iestādēm,
 • ārpakalpojuma grāmatvežiem,
 • zvērinātiem revidentiem,
 • zvērinātu revidentu komercsabiedrībām un nodokļu konsultantiem,
 • citām personām, kas apņemas sniegt palīdzību nodokļu jautājumos (piemēram, konsultācijas vai materiālu palīdzību) vai rīkojas kā starpnieks šādas palīdzības sniegšanā neatkarīgi no tās sniegšanas biežuma un atlīdzības esības;
 • zvērinātiem notāriem,
 • zvērinātiem advokātiem,
 • citiem neatkarīgiem juridisko pakalpojumu sniedzējiem, kad tie, darbojoties savu klientu vārdā un labā, sniedz palīdzību darījumu plānošanā vai veikšanā, piedalās tajos vai veic citas ar darījumiem saistītas profesionālas darbības sava klienta labā attiecībā uz:
  • nekustamā īpašuma, komercsabiedrības kapitāla daļu pirkšanu vai pārdošanu,
  • klienta naudas, finanšu instrumentu un citu līdzekļu pārvaldīšanu,
  • visu veidu kontu atvēršanu vai pārvaldīšanu kredītiestādēs vai finanšu iestādēs,
  • juridisko personu vai juridisku veidojumu dibināšanu, vadību vai darbības nodrošināšanu, kā arī attiecībā uz juridiskās personas vai juridiska veidojuma dibināšanai, vadīšanai vai pārvaldīšanai nepieciešamo ieguldījumu veikšanu;
 • juridiska veidojuma vai juridiskās personas dibināšanas un darbības nodrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem;
 • personām, kas darbojas kā aģenti vai starpnieki darījumos ar nekustamo īpašumu, tostarp gadījumos, kad tās rīkojas kā nekustamā īpašuma nomas starpnieki attiecībā uz darījumiem, kuriem ikmēneša nomas maksa ir 10 000 euro vai lielāka;
 • izložu un azartspēļu organizētājiem;
 • personām, kas sniedz inkasācijas pakalpojumus;
 • citām juridiskajām vai fiziskajām personām, kas nodarbojas ar transportlīdzekļu, kultūras pieminekļu, dārgmetālu, dārgakmeņu, to izstrādājumu vai cita veida preču tirdzniecību, kā arī ar starpniecību minētajos darījumos vai cita veida pakalpojumu sniegšanu, ja maksājumu veic skaidrā naudā vai skaidru naudu par šo darījumu iemaksā kredītiestādē pārdevēja kontā 10 000 euro vai lielākā apmērā vai valūtā, kas saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu darījuma veikšanas dienas sākumā ir ekvivalenta 10 000 euro vai pārsniedz šo summu, neatkarīgi no tā, vai šo darījumu veic kā vienu operāciju vai kā vairākas savstarpēji saistītas operācijas;
 • parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējiem;
 • virtuālās valūtas pakalpojuma sniedzējiem;
 • personām, kas darbojas mākslas un antikvāro priekšmetu apritē, tos ievedot Latvijas Republikā vai izvedot no tās, glabājot vai tirgojot, tostarp tādas personas, kas šajā punktā paredzētās darbības veic antikvariātos, izsoļu namos vai ostās, ja darījuma vai vairāku šķietami saistītu darījumu kopējā summa ir 10 000 euro vai lielāka;
 • maksātnespējas procesa administratoriem

NILL un TPF ir noziegumi, par kuriem ir paredzēta krimināla atbildība, un NILLTPFN likuma prasību neievērošana no tā subjekta puses arī veicina minēto noziegumu izdarīšanu. Tādējādi arī NILLTPFN likumā ir paredzētas vairākas sankcijas par tā neievērošanu: sākot no brīdinājuma izteikšanas līdz pat vairāku miljonu euro lieliem naudas sodiem, saimnieciskās darbības veikšanas aizliegumiem un cietumsodu. Sankcijas var tikt piemērotas kā pašam NILLTPFN  likuma subjektam (juridiskajai personai), tā arī tā vadībai un darbiniekiem.

NILLTPFN likuma prasību īstenošanai ir jāizveido Iekšējas Kontroles Sistēma (IKS), kurai jāiekļauj sevī noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas pārvaldīšanas un novēršanas pasākumi. Tas nozīmē, ka ikdienas darba procesos vajag iekļaut darbības, kuras būs vērstās tieši uz NILLTPFN likuma prasību izpildi:

 • Klienta identificēšana
 • Patiesa labuma guvēja noskaidrošana
 • Nevēlamo Klientu noskaidrošana
 • Klienta izpēte un uzraudzība
 • IKS regulāra novērtēšana
 • Darbinieku apmācība
 • Ziņošana par katru aizdomīgu darījumu
 • Sliekšņa deklarācijas iesniegšana

NILLTPFN likuma prasību ievešanai nepietiek tikai ar to aprakstu. Nepieciešama individuāla pieeja atbilstoši konkrēta uzņēmuma, kas ir NILLTPFN likuma subjekts, darbības specifikai. Tikai ikdienas darba slodzes, klientu skaita, to specifikas un esošo resursu analīze ļauj izstrādāt un ievest IKS tā, lai nepārslogoto  darba gaitu, pielāgojot to pie esošiem resursiem. Efektīvā un individuāli izstrādāta IKS pasargās no NILLTFPN likuma paredzētās atbildības.

Pēc būtības IKS ir konfidenciālo iekšējo procedūru, instrukciju un metodiku kopums, kas ir paredzēts tikai NILLTPFN likuma subjekta iekšējai lietošanai. Taču tajā aprakstīto procedūru izpildei ir nepieciešama NILLTPFN likuma subjekta klientu izpēte, kura nav iespējama bez klienta personīgas piedalīšanas tajā. Lai klients saprastu izpētes nolūku un būtu pasargāts no liekas informācijas pieprasīšanas ir ļoti svarīgi iepazināt to ar IKS pamatprasībām. Tieši šim nolūkam tiek izstrādātas NILLTPFN politikas, kuras pēc būtības atspoguļo IKS pamatprasības, padarot tās par klientam pieejamām. Tikai pēc klienta  iepazīstināšanas ar NILLTPFN politiku Jūs varat būt droši, ka klienta lēmums uzsākt sadarbību ar Jums ir pārdomāts un tas ir gatavs ievērot NILLTPFN prasības darījumu attiecību laikā, tajā skaitā, sniedzot Jums pieprasīto informāciju.

Pasūtīt IKS izstrādāšanu 5 darba dienu laikā

Sankcijas ir atbilstoši starptautiskajām tiesībām attiecībā uz Sankciju subjektu noteikti ierobežojumi, kurus pieņēmusi Apvienoto Nāciju Organizācija vai Eiropas Savienība, vai cita starptautiskā organizācija, kuras dalībvalsts ir Latvijas Republika, un kuri ir tieši piemērojami vai ieviesti Latvijas Republikā.

Savukārt, Sankciju režīms ir atbilstoši starptautiskajam publiskajām tiesībām noteiktu ierobežojošo pasākumu, ierobežojumu vai aizliegumu kopums, kura mērķis ir valsts miera un drošības nodrošināšana un apdraudējuma starptautiskajam mieram un drošībai novēršana.

Latvijas Republikā Sankciju režīma ievešana un ievērošana ir regulējama ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu (Sankciju likums). Sankciju likums attiecas uz visām personām, uzliekot par pienākumu ikvienam ievērot Sankciju režīmu.

Efektīvākai Sankciju režīma mērķa sasniegšanai pastāv vairāki Sankciju veidi, jeb ierobežojumi, kas ir attiecināmi uz noteiktajām jomām:

 • Finanšu ierobežojumi
 • Civiltiesiski ierobežojumi
 • Ieceļošanas ierobežojumi
 • Stratēģiskas nozīmes preču un citu preču aprites ierobežojumi
 • Tūrisma pakalpojumu sniegšanas ierobežojumi
 • Pakalpojumu sniegšanas ierobežojumi

Eiropas Komisija uztur ES un ANO interaktīvo Sankciju režīmu karti https://www.sanctionsmap.eu/#/main . Sankciju režīma karte ir regulāri atjaunojama datu bāze, kurā satur informāciju un skaidrojumus par Sankciju ierobežojumiem un normatīviem aktiem, ar kuriem  tie ir uzlikti.

Latvijas Republikas Ārlietu Ministrija savā mājas lapā ir publicējusi informatīvo materiālo attiecībā uz Sankcijām un Sankciju režīma ievērošanu https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/par-eiropas-savienibas-ierobezojosiem-pasakumiem/par-eiropas-savienibas-ierobezojosiem-pasakumiem

Personas dati ir fiziskas personas personīgo datu kopums, pēc kura var skaidri un nepārprotami identificēt fizisko personu, jeb datu subjektu. Piemēram, tikai fiziskās personas vārds nav uzskatāms par personas identificējošiem datiem, jo tikai pēc vārda personas identifikācija nav iespējama. Taču, jā personas vārds ir papildināts ar kādiem citiem datiem, piemēram, ar darba vietas nosaukumu un amatu, vai e-pastu, tas jau ir uzskatāms par personas identificējošiem datiem, jo pēc minēto datu apvienojuma persona ir skaidri un nepārprotami identificējama.

Galvenais personas datu aizsardzības uzdevums ir nepieļaut to aizplūdi un nokļūšanu trešo personu rīcībā, apstrādājot tos, jeb veicot jebkādas darbības ar tiem.

Personas datu aizsardzības pienākums attiecas uz personām, kas nosaka datu apstrādes nolūkus, – datu pārziņiem, un uz personām, kas datus apstrādā, – datu  apstrādātājiem. Taču no minēto personu loka jānošķir fiziskas personas, kas veic personas datu apstrādi tikai personiska vai mājsaimnieciska pasākuma gaitā, un kuru veicamā datu apstrāde, tādējādi, nav saistīta ar profesionālu vai komerciālu darbību.

LR Datu valsts inspekcija www.dvi.gov.lv uzrauga veikto fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību saskaņā ar datu apstrādi un aizsardzību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Datu valsts inspekcija ir tiesīga uzlikt noteiktās sankcijas par datu apstrādes un aizsardzības pienākumu neievērošanu, taču savā darbībā tā cenšas ievērot principu “Konsultē vispirms”, primāri konsultējot un sniedzot atbalstu.

Kaut gan galvenais personas datu aizsardzības pienākums ir nepieļaut datu aizplūdi un nokļūšanu trešo personu rīcībā, katram datu pārzinim un apstrādātājam attiecībā uz datu subjektu ir jāizpilda noteiktie pienākumi. Proti, primārais pienākums ir piekrišanas no datu subjekta datu apstrādei saņemšana. Taču, lai datu subjekts varētu sniegt savu brīvu un nepārprotamu piekrišanu, tam vispirms ir jāsniedz izsmeļoša un viegli saprotama informācija par tiesībām attiecībā uz datu apstrādi, datu apstrādes nolūkiem un apstādāmo datu veidiem. Šī informācija ir jāsniedz skaidrā un viegli saprotamā valodā.

Vislabākais informācijas sniegšanas veids ir datu subjekta iepazīstināšana ar  Privātuma, jeb Konfidencialitātes politiku. Privātuma politikā tiek izklāstīta visa nepieciešamā informācija attiecībā uz datu apstrādes principiem, nolūkiem, tiesībām u.c.  Tas ir, tādas ziņas, kad dod datu subjektam objektīvo priekšstatu un saprašanu par to, kādā veidā notiek viņa personas datu apstrāde, kādēļ tā ir nepieciešama un ar ko pamatota, kā ir realizējamas tiesības uz datu aizsardzību, kam personu dati varētu tikt tālāk nodoti. Piekrītot  Privātuma politikas noteikumiem, datu subjekts piekrīt savu personīgo datu apstrādei, kura ir uzskatāma par atbilstošo atļauju personas datu apstrādei.

Katrs datu apstrādātāja vai datu pārziņa darbinieks, kas veic personas datu apstrādi, ir atbildīgs par šo datu aizsardzību, datu subjekta tiesību īstenošanu, datu glabāšanu un citiem ar datu apstrādi saistīto procesu realizēšanu savu darba pienākumu noteiktajās robežās un apjomos.  Lai nepieļautu VDAR prasību pārkāpumu un datu noplūdi, datu aizsardzības pasākumiem un ar tiem saistītiem procesiem ir jābūt integrētiem ikdienas darba procesos. Visefektīvākais integrēšanas veids ir iekšējo procedūru izstrāde, kuras aprakstītu ar personu datu aizsardzību un apstrādi saistītos procesus. 

Iekšējas personas datu aizsardzības procedūrās ir nostiprināta kārtībā, kādā personas dati tiek vākti un glabāti, kādi personas dati tiek vākti un kādam nolūkam, kā tiek īstenotas datu subjekta tiesības uz datu aizsardzību un sniegtas atbildes uz tā pieprasījumiem, kam personas dati var tikt nodoti un kādam mērķim, kā arī kārtība, kādā tiek nodrošināta un kontrolēta darbinieku pieeja personas datiem.

Mēs apstrādājam savu klientu personas datus saskaņā ar VDAR prasībām un mūsu Privātuma politikā izklāstītiem personas datu apstrādes pamatprincipiem.

Apskatīties Privātuma politiku

SIA “FinConsulting” ir biznesa konsultāciju kompānija ar ilgu un veiksmīgu darba pieredzi, kas nodrošina pilnu konsultāciju pakalpojumu spektru gan esošiem un augošiem uzņēmumiem, gan iesācējiem un start-up projektiem. SIA "FinConsulting" nodrošina visaptverošas finanšu konsultācijas un piedāvā biznesa optimizācijas risinājumus, izstrādā biznesa plānus un ES projektus, veic tirgus izpētes un ekspertīzes, kā arī veicina finansējuma piesaisti.

BONAMEUS specializācija ir darbības atbilstības normatīvo aktu prasībām nodrošināšana, kā saimnieciskās darbības veikšanas gaitā, tā arī pirms komercdarbības uzsākšanas.

Atsevišķās nozarēskomercdarbības uzsākšanai ar normatīvajiem aktiem ir uzlikts pienākums saņemt atļauju vai licenci. To saņemšanai potenciālajam komercdarbības veicējam ir jānodrošina sava uzņēmuma un darbības procesu atbilstība zināmajām prasībām. Šie procesi un darbības pamatprincipi ir jāatspoguļo iekšējos normatīvajos dokumentos: procedūrās, politikās, instrukcijās u.tt.

BONAMEUS piedāvā:

 • juridisko slēdzienu sagatavošanu un konsultācijas par atļauju un licenču saņemšanas nosacījumiem attiecīgajā jomā;
 • procesu izstrādāšanu un dokumentu sagatavošanu,
 • palīdzību pieteikumu aizpildīšanā un iesniegšanā;
 • atbalstu komunikācijā ar licenču un atļauju izsniedzējiem;
 • citus saistītos pakalpojumus pēc nepieciešamības.

Šis pakalpojums var būt noderīgs finanšu pakalpojumu sniedzējiem, azartspēļu organizētājiem un citām komercsabiedrībām, kuru saimnieciskā darbība bez atļaujas vai licences ir aizliegta.